Shaolin taret Manipur-da thunglare.

Misleading Social

Claim:

Handak video amada sam yaodraba nupi taret-na fi-mu settuna eshwor-da thounibage video ama Facebook-ta thagatpa thengnei amashung reels kaya amadashu thengnei.

View the claim here Facebook I Archived

Video ashi 2024-ge May-e tarik 6-ta thagatpa thengnei amashung video ashida ashumna shu eeri “Shaolin monk 7 Manipur-da thunglare”

Fact Check:

Eikhoina ahanba oena In-vid-we-verify shijannaduna video aduge keyframe khaidok-ee, khaidoklaba keyframe adu shijannaduna Google search touba matamda video ashimak YouTube-ta claim ashida hairiba ashigumna maral shiduna thagatlamba thengnei.

Watch the video here YouTube I Archived

Video ashi 2024-ge May tarik 7-ta thagatlambani amashung video ashida ashumna caption-shu pirammi β€œManipur-ge monk anouba πŸ˜‚  makhoi ashe meitei monk-ni πŸ˜‚πŸ˜‚β€.

Makha tana thijanbada Mukhai-gee-channel kouba YouTube channel-amada 2024-ge May tarik 3-da video ama thagaflamba thengei video aduda ashumna caption-shu pirammi “Ima nakhoi leibage nacha eikhoi leibani”.

Watch the video here YouTube I Archived

Video ashi munna yengba matamda eikhoina haiba ngamle madudi thoudok ashi KYDO Awang Sekmai Koujengleima Mayai Leikai-na 2024-ge May tarik 3-da shinba rally-ni amashung rally adue banner-da ashumna eeba thengnei “Manipur-ge helhoumi amadi ngamkhei ngaktaba yade”.

Video ashida nupi taret ashina rally ashi houdrikanda maru kokpage mami uba fangnge amashung mi-fu setpa thengnei. Makhoina cycle ashi Sekmai-dage Kangla tamla placard paiduna lakpani. Placard aduda ashumna eeri “Eikhoi Shanti pammi, separate administration piba yaroi, leibakki territorial integrity kaiba yaroi”. Video adu nupi shing aduna Kangla-da eshwar-ge thougal toubage mami utlare, madui matung nupi-lup shingna taramna okpage mamina loisanli

Video ashidage likhun louduna eikhoina internet-ta key phrases shijannaduna thijanbada TIMES OF INDIA-na makhoie website-ta 2024-ge May 3-da phongba article ama thengnei.

Read the article here THE TIMES OF INDIA I Archived

Article aduge matung inna, yaningdaba utpage akhannaba thou-ong oena nupi shing aduna maru koktuna cycle rally khonganbani. Amashung fi-mu settuna Sekmai-dage Kangla tamna km 19 lakpani.

Loina loinana eikhoina INDIA TODAY NE-na makhoige website-ta 2024-ge May tril 3-da phongba article amashu thengnei.

Read the article here INDIA TODAY NE I Archived

Article ashidashu rally ashige matangda eerare. Article aduge matung inna Manipur-ge thouna fabi nupi taret-na maru kok tuna chahi henlaba loiba naidraba ehou ashi shokhanlaba adu utlari. Amashung Awang Sekmai-da Kangla tamna khongshanduna Manipur-da shanti puraknabage mapao pibage maram-da eeri.

Conclusion:

Thijanluba mayam ashidage fanglakpa ashidage eikhoina khangba ngamle madudi claim ashida hairiba ashigumna Manipur-da shaolin monk lakpa leite, vidro ashi KYDO-na shinba rally-da fi-mu setpa nupi 7-na shanti-ge cycle rally chatpani. Nupi taret ashi Sekmai-dage Kangla tanna 2024-ge May tarik 3-da lamshanbani hiram ashina hairiba claim ashi lanna lamjingbani.

Avatar

Title:Shaolin taret Manipur-da thunglare.

Written By: Fact Crescendo Manipur 

Result: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *